Meny

Välkommen till Figeholms Golfklubb.

 

 

 

kallelse till årsmöte 14 mars.

Välkommen till Figeholm Golf CC årsmöte.

När: torsdagen den 14 mars kl 1800.

Var: Figeholms båtklubbs klubbhus

 

Dagordning

§ 1Mötets öppnande

§ 2Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 4Fastställande av föredragningslista

§ 5Val av ordförande för mötet.

§ 6Val av sekreterare för mötet.

§ 7Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera mötesprotokollet.

§ 8Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 9aStyrelsens verksamhetsberättelse 2018

bStyrelsens årsredovisning 2018

§ 10Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2018

§ 11Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

§ 12Val av styrelse och kommittéer för 2019

a) Klubbens ordförande
b) Ordinarie styrelseledamöter
c) Suppleant i styrelsen

d) 2 revisorer jämte suppleanter 

e) Valberedningen, 

f) Ombud till GDF möte. 

g) Handikappkommitté

 

§ 13Övriga frågor 

§ 14Mötets avslutande

 

Välkomna

 

 

Bra golf för alla!

10 minuter norr om Oskarshamn

Copyright © Figeholms Golf 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB